Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer heeft verschillende voordelen, zoals:

 1. Biodiversiteit: Agrarisch natuurbeheer kan bijdragen aan het behoud en de verbetering van de biodiversiteit in landbouwgebieden. Door het creëren van bloemrijke akkerranden, het aanleggen van poelen en het behoud van houtwallen en heggen, kunnen planten- en diersoorten zich beter ontwikkelen en overleven.
 2. Bodemkwaliteit: Agrarisch natuurbeheer kan bijdragen aan de verbetering van de bodemkwaliteit. Door bijvoorbeeld de inzet van groenbemesters en het toepassen van zogenaamde ‘boerennatuur’, zoals extensief beweiden en hooilandbeheer, kan de bodemstructuur en vruchtbaarheid verbeterd worden.
 3. Klimaat: Agrarisch natuurbeheer kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en aan het vastleggen van koolstof in de bodem. Bijvoorbeeld door de aanleg van bloemrijke akkerranden en het behoud van bomen en houtwallen kan de CO2-opslag in de bodem toenemen.
 4. Landschappelijke waarde: Agrarisch natuurbeheer kan bijdragen aan het behoud en de verbetering van het landschap en de landschappelijke waarde van het platteland. Bijvoorbeeld door het behoud van karakteristieke landschapselementen als houtwallen, poelen en oude boomgaarden.
 5. Draagvlak: Agrarisch natuurbeheer kan bijdragen aan het creëren van draagvlak voor natuurbehoud en duurzame landbouw. Door het betrekken van boeren bij natuurbeheer en hen te belonen voor hun inzet, kunnen boeren gemotiveerd worden om zich in te zetten voor natuurbehoud en duurzame landbouw.
 6. Economie: Agrarisch natuurbeheer kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen in de landbouw en het platteland. Bijvoorbeeld door de verkoop van streekproducten of de ontwikkeling van plattelandstoerisme.

Al met al kan agrarisch natuurbeheer bijdragen aan een duurzamer en mooier platteland, met behoud van biodiversiteit en landschappelijke waarde, en met nieuwe economische kansen voor boeren en het platteland.

Waarom nog niet het gewenste resultaat?

Agrarisch natuurbeheer kan om verschillende redenen mislukken, zoals:

 1. Financiering: Agrarisch natuurbeheer vereist vaak extra financiële middelen voor bijvoorbeeld de aanleg van bloemrijke akkerranden of het behoud van houtwallen. Als er geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn, kan het beheer van de natuur niet worden uitgevoerd en kan agrarisch natuurbeheer mislukken.
 2. Praktische uitvoering: Agrarisch natuurbeheer vereist vaak extra werkzaamheden en aandacht van boeren en landbeheerders. Als het beheer van de natuur niet goed past in de dagelijkse werkzaamheden van de boeren, kan het beheer niet goed worden uitgevoerd en kan agrarisch natuurbeheer mislukken.
 3. Te weinig draagvlak: Agrarisch natuurbeheer vereist draagvlak van de boeren en landbeheerders die het beheer moeten uitvoeren. Als er onvoldoende steun is van de betrokkenen, kan het beheer niet goed worden uitgevoerd en kan agrarisch natuurbeheer mislukken.
 4. Gebrek aan kennis en expertise: Agrarisch natuurbeheer vereist kennis en expertise van de boeren en landbeheerders die het beheer moeten uitvoeren. Als deze kennis en expertise ontbreken, kan het beheer niet goed worden uitgevoerd en kan agrarisch natuurbeheer mislukken.
 5. Overheidsbeleid: Agrarisch natuurbeheer kan ook mislukken als het overheidsbeleid onvoldoende steun biedt voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in landbouwgebieden. Bijvoorbeeld als er te weinig financiële middelen beschikbaar zijn of als er te weinig aandacht is voor het belang van natuur en landschap in landbouwgebieden.

Al met al zijn er verschillende factoren die kunnen bijdragen aan het mislukken van agrarisch natuurbeheer. Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan de financiering, praktische uitvoering, draagvlak, kennis en expertise, en het overheidsbeleid om agrarisch natuurbeheer succesvol te maken.

Actieplan concreet maken

Agrarisch natuurbeheer is gericht op het behoud en herstel van de biodiversiteit op landbouwgronden. Hieronder vindt u enkele stappen om een haalbaar en rendabel actieplan op te stellen voor agrarisch natuurbeheer:

 1. Identificeer de kansen: Het eerste wat u moet doen is de mogelijkheden identificeren om de biodiversiteit op uw landbouwgronden te behouden of te herstellen. Dit kunnen bijvoorbeeld het herstel van sloten en grachten, het aanleggen van bloemrijke akkerranden, het stimuleren van weidevogels, het aanleggen van poelen of het verbeteren van de bodemstructuur zijn.
 2. Stel doelen vast: Bepaal vervolgens wat u wilt bereiken en stel haalbare en meetbare doelen vast. Voorbeelden van doelen kunnen zijn het vergroten van de biodiversiteit op uw boerderij, het behoud van bedreigde diersoorten of het verbeteren van de kwaliteit van de bodem.
 3. Ontwikkel strategieën: Om deze doelen te bereiken, moet u strategieën ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de biodiversiteit op uw landbouwgronden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat u overstapt op duurzame landbouwtechnieken, zoals het gebruik van organische meststoffen, het aanleggen van bloemrijke akkerranden of het stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding.
 4. Maak een kosten-batenanalyse: Het is belangrijk om een kosten-batenanalyse te maken om te bepalen of de investering haalbaar is. Het is belangrijk om alle kosten en opbrengsten op te nemen, inclusief de kosten voor de implementatie van de nieuwe landbouwpraktijken, het onderhoud, de mogelijke opbrengsten van de nieuwe praktijken en eventuele subsidies of belastingvoordelen.
 5. Implementeer het actieplan: Nadat het actieplan is ontwikkeld en de haalbaarheid is vastgesteld, moet u het plan in de praktijk brengen. Dit kan betekenen dat u nieuwe landbouwpraktijken invoert, nieuwe inrichtingsmaatregelen toepast of aanpassingen maakt aan de infrastructuur van uw boerderij.
 6. Monitor en evalueer: Het is belangrijk om het effect van de nieuwe landbouwpraktijken te monitoren en regelmatig te evalueren om te bepalen of de doelen worden bereikt en of er nog verbeteringen nodig zijn.

Door deze stappen te volgen, kunt u als landbouwer een haalbaar en rendabel actieplan opstellen voor agrarisch natuurbeheer. Dit kan bijdragen aan het behoud en herstel van de biodiversiteit op uw landbouwgronden, en kan op de lange termijn zelfs bijdragen aan een duurzame en winstgevende landbouwpraktijk. Bovendien kan agrarisch natuurbeheer ook nieuwe inkomstenbronnen opleveren, bijvoorbeeld door de verkoop van streekproducten of het aanbieden van recreatieve activiteiten op uw landbouw

Meer informatie nodig?

 • Kenniscentrum :
 • Wetgeving:
 • Administratie:
 • Economie:
Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven